Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-82 od 29. studenog 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0033, KLASA: 910-04/17-07/74, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 11. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik Grada Lipika, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

Zaželi- program zapošljavanja žena“

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Lipika da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Lipiku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi i ti biti jedna od njih“ Grad Lipik – potpora i podrška starijim osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Zaželi –program zapošljavanja žena je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Grada Lipika

 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 • Prijevoz na rad: djelomično

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme.

 • Trajanje radnog odnosa: Predviđeno trajanje radnog odnosa je do 6.5.2020.g.

Ciljane skupine u navedenom radu su: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:

 • Žene starije od 50 godina

 • Žene s invaliditetom,

 • Žrtve trgovanja ljudima,

 • Žrtve obiteljskog nasilja,

 • Azilantice,

 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

 • Liječene ovisnice o drogama,

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

 • Pripadnice romske nacionalne manjine,

 • Beskućnice

 • Opis poslova:

 • Pružanje usluga organizacije prehrane,

 • Pomoć u obavljanju kućanskih poslova,

 • Pomoć u održavanju osobne higijene,

 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Zamolba

 2. Životopis

 3. Preslika dokaza o završenoj školi

 4. Potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

 5. Preslika osobne iskaznice

 6. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 7. Popunjena izjava o pristanku na program osposobljavanja u sklopu projekta (može se preuzeti na Internet stranici Grada Lipika www.lipik.hr ili osobno u Gradu Lipiku, Marije Terezije 27, prvi kat, soba broj 15)

 8. Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljne skupine pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu.

Razina obrazovanja: Najmanje završena osnovna škola, i najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: „Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik s naznakom: „Za natječaj – Zaželi i ti biti jedna od njih“, putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika, prvi kat, soba broj 15.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Grad Lipik zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na tel. 034/314-800

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Grada Lipika (http://www.lipik.hr/) i službenoj Internet stranici projekta www.zazeli-lipik.com

Poslodavac: GRAD LIPIK

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Marije Terezije 27, Lipik, soba broj 15, prvi kat

 • Pismena zamolba: Marije Terezije 27, Lipik, soba broj 15, prvi kat

 • Telefon; 034-314-800

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2162/02-03-02/1-18/61

Lipik, 20. 11. 2018. godine

Gradonačelnik

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Kategorija: Novosti